كوره القايي مبتني بر كنترل فركانس و كليدزني نرم بدون استفاده از ترانس جريان و دنبالگرفاز

در اين مقاله كوره القايي سـاخته شـده) 10كيلـو وات( بـراي ذوب فلزات كه توان آن با اسـتفاده از روش كنتـرل فركـانس اينورتر كنترل ميگردد، معرفي شـده اسـت. معمـولا در كـوره القايي از ترانس جريان و حلقه قفل شونده فاز بـه عنـوان دو تجهيز اصلي در سيستم كوره القـايي بـه منظـور دنبـال كـردن تغيير فركانس رزونانسي استفاده ميگردد. اما با توجه بـه ايـن مطلــب كــه اســتفاده از دو تجهيــز فــوق در سيســتم كــوره مشكلساز ميباشد، لذا در اين تحقيق تكنيكهايي بـه منظـور
طراحي و ساخت كوره القايي ارائـه شـده اسـت كـه نيـاز بـه استفاده از دو تجهيز فوق را مرتفع ميسازد. همچنين تلفـات توان در بخشهاي مختلف و بازده كل سيستم كوره القايي بـر اساس فركانس كليدزني محاسبه و نشان داده شـده اسـت كـه اين محاسبات ميتواند مبناي انتخاب مناسب فركانس كليدزني اينورتر باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *