كنترل چند ناحيه اي بار- فركانس در فضاي رقابتي صنعت برق با روش كنترل فيدبك خروجي بهينه

با بروز تجديد ساختار در فضاي سنتي صنعت برق، بسياري از مباحث مهم در صنعت برق دچار تحول گرديد. يكي از اين مباحث، مساله كنترل بار- فركانس، در سيستمهاي قدرت مي باشد. در اين راستا سيستم هاي متداول كنترل بار- فركانس به منظور در نظر گرفتن اثر قراردادهاي دوطرفه بر ديناميك سيستم، بهبود يافته اند. در اين مقاله سعي شده با استفاده از روش فيدبك خروجي با ديدگاهي كاربردي، عملكرد ديناميكي سيستم كنترل بار – فركانس در يك سيستم چند ناحيه اي در فضاي تجديدساختار شده بهبود يابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *