كنترل پيشگويانه جريان در كنترل باتري پشتيبان سيستم هاي توليد پراكنده مبتني بر پيل سوختي در تغذيه توان ACمجزا از شبكه

در اين مقاله، روش جديدي بر اساس كنترل جريان پيشگويانه در سيستمهاي توليد پراكنـده مجـزا از شـبكه مبتنـي بـر پيـل سوختي ارائه شده است. ابتدا ديناميك پيل سـوختي و بـاتري پشتيبان مورد استفاده در اين مقاله بررسي شده و سپس بـراي تقويت ولتاژ DCخروجي اندك آن به ولتاژ DCبالا و جبران پاسخ ديناميكي كند آن طي حالت گذرا، دو مبدل قـدرت DC به DCتمام پل بكار گرفته شدهاند. كنترل مبدل ها، بر اسـاس كنترل جريان پيشگويانه طراحي گشتهاند. روش مذكور جريان مرجع را با استفاده از ولتاژ خازن لينك DCتوليد نمـوده و در نتيجه روش مورد نظر سهم پيل سوختي و بـاتري پشـتيبان را جهت تامين بار و خازن تعيين مينمايـد. نتـايج بررسـيهـاي انجام شده در اين تحقيق ثابت مينمايد كه روش مذكور قـادر به افزايش عملكرد حالت گذراي پيل سوختي ميباشـد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *