كنترل پيشرفته ي سيستم هاي جوشكاريGMAW با استفاده ازشبكه هاي عصبي تطبيقي

gmaw به معناي جوشكاري قوس فلزي تحـت پوشـش گـاز محـافظ مي باشد .اين ابزار اولين بار در سال 1920به دنيا ي صنعت معرفي شد و از سال 1948به طور رسـمي وارد بـازار جوشكاري شد .در ابتدا از GMAWبراي جوشكاري آلومينيوم تحت پوشش گاز محافظ خنثي استفاده مي شد و به همين دليل به نآ ) MIG(Metal Inert Gasبه معناي جوشكاري تحت پوشش گاز خنثي نيز اطـلاق مـي شـود.پيشرفت هاي بعدي اين فرآيند شامل انتقال فلز به صورت اتـصال كوتـاه )(GMAW-Sبـوده اسـت كـه درآن بـه وسيله انرزي حرارتي پايين ،امكان كاربرد در شرايط مكاني نامناسب فراهم مـي شـود .ايـن فرآينـد داراي تجهيـزات اتوماتيك يا نيمه اتوماتيك است و قابليت جوشكاري اغلب فلزات را دارا مي باشد ،نياز به پاك كردن رسـوبات آن در حد صفر است در ضمن تاب برداشتن فلز در اين فرايند كاهش يافته و نيازي به پرداختكاري فلز را از بـين مـبـرد .در اين مقاله قسمت هاي مختلف كنترلي اين ابزارها مورد بررسي قرار مي گيرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *