كنترل پيشبين توان اكتيو و راكتيو خروجي منابع توليد پراكنده متصل به شبكه بر مبناي شار مجازي

در اي ن مقاله ي ك روش كنترل مستقم ي توانهاي لحظهاي براي مبدل  PWMسه فاز متصل به شبكه بر مبنا ي تئوري كنترل پيش- بين ارائه شده است. در روش پ ي شنهادي توانهاي لحظهاي بر مبناي شار مجازي تخمي ن زده ميشوند و با استفاده از مدل س ي ستم، بردار ولتاژ مبدل ه ب نحوي انتخاب ميشود كه خطا ي توان در پر ي ود نمونهبرداري بعدي صفر شود. در نهايت با انجام آزمايشهاي شبيهسازي، عملكرد روش پيشنهادي با روش متداول و پركاربرد ولتاژگرا VOC مقايسه ميشود. نتايج شبيهسازي عملكرد مناسب روش پيشنهادي را در حالت عملكرد دائم و گذرا تاييد ميكنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *