كنترل پيشبين توانهاي اكتيو و راكتيو خروجي مبدلهاي PWM متصل به شبكه با استفاده از مشاهدهگر مرتبه كامل

در سالهاي اخير، روشهاي كنترل مستقيم توان بر مبناي كنترل پيشبين به منظور كنترل مبدلهاي PWMمتصل به شبكه مورد توجه زيادي قرار گرفته اند. در كنار مزاياي فراواني كه اين روشها ارائه ميدهند، تأخير ناشي از پيادهسازيهاي ديجيتال ميتواند سبب تضعيف عملكرد آنها و حتي ناپايداري سيستم بشود. در اين مقاله تركيب يك مشاهدهگر مرتبه كامل با كنترل پيشبين توان به منظور جبران تأخير ناشي از پيادهسازيهاي ديجيتال ارائه شده است. مزيت ديگر روش پيشنهادي علاوه بر جبران تأخير، امكان جايگزيني سنسورهاي ولتاژ شبكه با يك الگوريتم نرم افزاري ميباشد كه سبب كاهش ابعاد و هزينهي مبدل و افزايش قابليت اطمينان سيستم ميشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *