كنترل يك منبع تغذيه سوئيچينگي توسط كنترل كننده عصبي-فازي

مبدلهاي توان اثرات بسيار نامطلوبي روي سيستمهاي قدرت AC ميگذارند. تمامي اين اثرات ميتوانند موجب آسيب وسايل الكتريكي و الكترونيكي گردند. براي ممانعت از اين اثرات نامطلوب استفاده از يكسوسازهاي با كيفيت بالا كه اصلاح كنندههاي ضريب توان ) (PFCنيز از آن دسته است ضروري ميباشد. در اين مقاله يك كنترلكننده عصبي-فازي براي كنترل يك منبع تغذيه سوئيچينگي استفاده شده است. از روش كنترل جريان متوسط در كنترلكننده استفاده شده است نتايج حاصله با نتايج كنترلكننده PIدر شبيهسازيها مقايسه شده اند. شبيهسازيها نشان ميدهند كه هر دو كنترلكنند عملكرد استاتيك مشابهي دارند، اما عملكرد ديناميك كنترلكننده عصبي-فازي بهتر ازP1 استI

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *