كنترل و توزيع توان راكتيو بين ژنراتورهاي القايي با تغذيه دوگانه در يك نيروگاه بادي، به روش فازي-عصبي

در ايـن مقالـه مسـاله كنـترل و توزيع توان راكتيو در نيروگاه بـادي بيـن ژنـراتورهاي القايـي با تغذيه از دو طرف روتور و اسـتاتور، بررسـي شـده است. پس از مروري مختصر بر مدل يك توربين بادي، مدل ديناميكي يك ماشين القايي در دستگاه مختصـات مـيدان دوار شـار اسـتاتور استخراج و شبيه سازي گرديده است. بمنظور كنترل مقاوم توان راكتيو ژنراتور القايي و مسـتقل از تـوان اكتـيو آن، از كنـترل كنـنده فازي – عصبيتطبيقـي اسـتفاده شـده اسـت. پـس از آزمـايش صـحت مدل  ديناميكي ماشين، مساله كنترل توان راكتيو يك نيروگاه بادي و توزيع توان راكتيو بين ژنراتورهاي آن، كه برحسب سرعت باد در نقـاط كـاري مخـتلف از منظر مقدار توان اكتيو توليد شده قــرار دارنــد، بررســي گــرديده و نهايــتا از كنــترل كنــنده فـازي – عصـبي مذكـور، براي اين منظور استفاده شده است. نـتايج شبيه سازيها نشان از قابليت بالاي كنترل كننده فازي – توزيع توان راكتيو كل نيروگاه بادي دارند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *