كنترل ولتاژ و توان راكتيو احتمالاتي در حضور منابع توليد پراكنده در شرايط بهره برداري غيرسينوسي شبكه توزيع انرژي الكتريكي

 در این مقاله، روش كنترل ولتاژ و توان راكتو ي احتمالاتي را با هدف كاهش تلفات شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي ضمن توجه به استانداردهاي كيفيت توان ارائه مي دهد. هدف اصلي، پيدا كردن برنامهريزي توزيعي مناسب براي وضعيت خازنهاي موازي با قابليت كليدزني، و موقعيت تپچنجر ترانسفورماتور با قابليت تغيير زير بار مي باشد. براي اين هدف، عدم قطعيت در شبكه هاي توزيع ، شامل تقاضاي با ر و توان توليد ي توربين باد ي در نظر گرفته شده است. با توجه به پيشامدهاي موجود، به منظور يافتن پاسخ بهينه از روش الگوريتم ژنتيك استفاده شده است. روش كنترل ولتاژ و توان راكت و ي احتمالاتي پيشنهاد شده بر روي شبكه توزيع 123باس استاندارد IEEE در حضور تعدادي بار غيرخطي و توربين بادي مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *