كنترل هوشمند سيستمهاي سرمايش تراكمي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – سامانه هاي كنترل هوشمند سيستمهاي سرمايش تراكمي( چيلر تراكمي و پكيج يونيت ) و سامانه كنترل راديويي پايانه هاي حرارتي دمنده دار

دانلود مقاله : سامانه هاي كنترل هوشمند سيستمهاي سرمايش تراكمي( چيلر تراكمي و پكيج يونيت ) و سامانه كنترل راديويي پايانه هاي حرارتي دمنده دار

در ساختمانهايي كه سيستم سرمايشـي آن از نـوع تراكمـي است اين تجهيزات سهم عمده اي از مصرف انرژي الكتريكي را به خود اختصاص داده اند . طوريكه با  بررسي ميداني از 50 ساختمان اداري تجاري در سطح استان تهران مشخص گرديد كه بالغ بر %35برق مصـرفي سـالانه ايـن سـاختمانها صـرف فرآيند توليد و توزيع  سرما در ساختمان مي شود در صورتيكه بر اساس آمارهاي موجود سهم تجهيزات توليد كننده سرمايش تراكمي و همچنين ترمينالهاي توزيع كننده سرما در ساختمانها و شرايط مشابه در كشورهاي توسعه يافته فقط %20از قـبض برق ساليانه ساختمان را به خود اختصاص مي دهد . در حـال حاضر سيستمهاي سرمايش تراكمـي  (چيلـر تراكمـي ، پكـيج يونيت)بسيار زيادي در سطح كشور فعال هستند كه با شـروع دوره گرم سال و راه اندازي آنها جدا از اينكه فشـار شـديدي به شبكه برق وارد مي آورد سبب افزايش هزينه هاي جاري ساختمان بابت افزايش چند برابري مصرف برق نيـز گرديـده است . هر چند كه عوامل متعـددي در اتـلاف شـديد انـرژي الكتريكي در زمان بهره برداري از تجهيزات سرمايش تراكمـي نقش دارند اما ضعف شديدي كه سهم قابـل تـوجهي از ايـن انحراف را مي توان به آن نسبت داد، نوع شيوه كنترلـي حـاكم بر اين تجهيزات است . در حال حاضر سيسـتمهاي سـرمايش تراكمي رايج در كشورمان با منطق ترموسـتاتيكي كنتـرل مـي شوند به نحوي كه تغييرات دماي هواي بيرون بـه عنـوان بـار غالب روي ساختمان در تغيير ظرفيت چيلـر نقـش مسـتقيمي ندارد ، و همچنين براي اين سيستمها نمي توان برنامـه زمـاني تعريف كرد و همين نقيصه سبب شده تا بيشتر چيلرها پس از پايان ساعت كاري ساختمان در مدار باشـند و جـدا از اينكـه باعث اتلاف شديد انرژي الكتريكي در ساختمان مي شود ، از آنجا كه ساعات پيك مصرف برق پـس از تعطيلـي سـاختمان است سبب افزايش فشار به شبكه بـرق رسـاني خوهـد شـد .

تورج بطحايي
شركت پيشران انرژي
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *