كنترل همزمان ولتاژ و فركانس ريزشبكههاي جزيرهاي با الگوريتم چندهدفه تكامل تفاضلي به روش AHP

 در اين مقاله، رفتار ريزشبكهاي شامل توربين بادي سرعت ثابت و سيستم تركيب توان و گرما ) (CHPدر حالت جزيرهاي بررسي ميشود . در حالت اتصال به شبكه، ولتاژ و فركانس ريزشبكه از شبكه اصلي قدرت تبعيت مينمايد. با ورود ريزشبكه به حالت جزيرهاي، ولتاژ و فركانس ريزشبكه دچار نوسان ميشود و نيازمند كنترلكننده مناسب ولتاژ و فركانس است. براي كنترل ولتاژ ريزشبكه در حالت جزيرهاي، كنترلكننده PIDبر روي سيستم تحريك واحدهاي CHPو همچنين به منظور كنترل فركانس ريزشبكه در حالت جزيرهاي، كنترلكننده PIDبر روي سيستم توربين گازي واحدهاي CHPاستفاده ميشود. به اين منظور مدل سيستم تحرك و توربين گازي CHPها به نحوي تغيير  مييابند كه به محض ورود به حالت جزيرهاي، ريزشبكه به حالت كنترل ولتاژ و فركانس تغيير وضعيت ميدهد تا عملكرد آن را به حالت عادي برگرداند. پارامترهاي اين كنترلكنندهها توسط الگوريتم چندهدفه تكامل تفاضلي و با فرايند تحليل سلسلهمراتبي تنظيم ميشوند. نتايج شبيهسازي بر روي يك ريزشبكه واقعي 14باسه شامل واحدهاي CHPو توربين بادي در  شرايط مختلف، عملكرد مناسب روش پيشنهادي را نشان  ميدهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *