كنترل هماهنگ ترانسفورماتور مجهز به تپ-چنجر و جبرانگر استاتيكي توان راكتيو با استفاده از نظريه ي كنترل نظارتي سيستم هاي گسسته پيشامد

سيستمهاي گسسته پيشامدر اين مقاله لزوم ايجاد هماهنگي بين ترانسفورمرهاي مجهـز به تپ-چنجر ) (ULTCو جبرانگـر اسـتاتيكي تـوان راكتيـوSVC در جهت تنظيم ولتاژ تشريح ميگردد. بـدنبال آن بـا در نظر گرفتن تغييرات لازم در سيـستم كنترلـي مرسـوم هـر كدام از آنها، كنترل كنندهاي جهت هماهنگ ساختن عملكـرد اين دو المان در تنظيم ولتاژ طراحي مـيگـردد. بـا توجـه بـه اينكه رفتار كلي فرآيند مورد نظر را ميتـوان بـصورت يـك سيستم گسسته پيشامد مدل نمود، لـذا بهتـرين و سـادهتـرين گزينه ممكن براي طراحي كنترلر هماهنگ كننـده اسـتفاده از نظريه كنترل نظارتی سیستم های گسسته پیش آمد خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *