كنترل منابع پراكنده مبتني براينورتر سه فاز چهار سيمه درحضور بارهاي نامتعادل و غيرخطي

بسياري از منابع توليد پراكنده DGانرژي الكتريكي را درشكل DCتوليد مي كنند. براي اتصال آنها به شبكه توزيع يا بكارگيري آنها در يك شبكه مستقل كوچك جهت تغذيه
مجموعه اي از بارهاي محلي ويا يك بار خاص ، مي توان از مبدلهاي DC/ACمبتني بر اينورترهاي سه فاز سه سيمه يا چهار سيمه با استراتژي كليدزني PWMفركانس بالا استفاده نمود. براساس نحوه اتصال DGبه شبكه و سهم آن در مقابله با نامتعادلي و هارمونيك هاي موجود مي توان ازاينورترهاي سه فاز سه سيمه يا چهارسيمه استفاده نمود.در اينورترهاي سه سيمه كنترل راستاي مولفه صفر ولتاژ امكان پذير نيست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *