كنترل مقاوم موتور القايي اشباع پذير نسبت به تغييرات بار

اين مقاله يك طرح كنترلي پايدار براي كنترل سرعت موتور القايي با استفاده از روش كنترل مد لغزشي معرفي شـده اسـت. در اين روش كنترلي، سرعت توسط حلقه كنترل خارجي كنترل شده و از روش كنتـرل بـرداري در حلقـه كنتـرل داخلـي نيـز استفاده شده است. ابتدا روش كنترل مد لغزشي معرفي شده است، سپس چگونگي
بكارگيري اين نوع كنترلكننده در ساختار سيستم كنترلي نـشان داده شــده اســت. در ادامــه قــانون كنترلــي و حــوزه تعريــف پارامترهاي كنترلكننده مد لغزشي مشخص شده است. پـس از اينكه سيستم كنترلي مورد نظر محقق شـد، پاسـخ دينـاميكي و عملكرد آن با طرح متعارف كنترل برداري كه از كنترلكننده PI در حلقه خارجي كنترل سرعت استفاده ميشود، با شبيهسـازي و انجام آزمايش عملي مقايسه شده است. سپس به تأثير مقادير پارامترهاي كنترلكننده بر عملكرد درايو پرداخته شـده اسـت و در نهايت برخلاف سـاير شـبيهسـازيهـا كـه از پديـده اشـباع مغناطيسي در مدلسازي موتور صرفنظر ميگـردد، ايـن پديـده درنظر گرفته شـده و مجـدداً رفتـار دينـاميكي هـر دو سـاختار كنترلي كه از كنترلكنندههاي مد لغزشي و  PIبهره بردهانـد، بـا يكديگر مقايسه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *