كنترل مستقيم توان در ژنراتور بادي سرعت متغير توسط مبدل ماتريسي

مبدلهاي ماتريسي يكي ازانواع مبدلهاي مستقيم هستند كـه بـه علت قابليتهاي ويژه آنها همچون امكان كنتـرل ضـريب تـوان ورودي در سالهاي اخير مورد توجه بيشتري قرار گرفته اند.در اين مقاله، مشابه روش كنترل مستقيم گشتاور براي موتورهاي القايي روشي براي كنترل مستقيم توان در ژنراتور هاي القـائي قفسه سنجابي ارائه مي شود. در ايـن روش عـلاوه بـر اينكـه توان اكتيو خروجي استاتور بدون تاثير بر توان راكتيـو كنتـرل مي شود مي توان ضريب توان ورودي را نيز كنترل نمود و بـه يــك نزديــك كــرد. درايــن مقالــه ابتــدا بــه بررســي اصــول عملكردتوربينهاي بادي و مبدل ماتريسي پرداخته شده است و سپس كاربرد مبدل ماتريسي در كنترل تـوان و ضـريب تـوان خروجي توربين بادي سرعت متغير بـا ژنراتـور القـايي قفسـه سنجابي مطرح شده است. در پايان نتـايج در پايان نتـايج شـبيه سـازي ارائـه وبررسي شده اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *