كنترل مستقيم توان توربين هاي بادي با استفاده از بردارهاي فضايي زمان گسسته

در اين مقاله يك روش جديد براي كنترل مستقيم توان اكتيو و راكتيو ژنراتورهاي القائي تغذيه دو سـويه DFIG1از انـرژي باد ارايه شده است. در اين روش انتخاب مناسب بـردار ولتـاژ كانورتور سمت رتور بر پايه محاسبه اختلاف توان هاي اكتيـو و راكتيو از مقدار مرجع و تخمين موقيعت شار اسـتاتور پايـه گذاري شده است. اما هنگامي كه تعداد بردارهـاي ولتـاژ غيـر صفر كم است ريپل توان و هارمونيك جريان استاتور زياد مي باشد. در اين مقاله با استفاده از تئـوري مدلاسـيون بردارهـاي فضايي زمان گسسته  DSVM1تعـداد بردارهـاي ولتـاژ غيـر صفر را شش برابـر كـرديم. سـپس باتحليـل معـادلات زمـان گسسـته ژنراتـور بـراي سـرعت هـاي بـالا و پـايين سـرعت سنكرون جدول كليد زني ارائه نموديم. نتايج شبيه سـازي بـر روي ,2MW، DFIGمقاوم و موثر بـودن اسـتراتژي پيشـنهاد شده را هنگام تغيير مقادير مرجع توان هـاي اكتيـو و راكتيـو ، پارامترهاي ماشين و سرعت باد نشان مي دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *