كنترل مستقل ناحيه اي بار- فركانس در سيستمهاي قدرت تجديد ساختار يافته

در اين مقاله روش كنترلي مبتني بـر اسـتقلال ناحيـه اي بـراي كنترل بار- فركانس در يك محيط تجديد ساختار يافته ارائه مي شود. با ظهور تجديد سـاختار و تفكيـك سيـستمهاي توليـد و توزيع، تغييرات زيادي در نحوة كنترل بار- فركانس ايجاد شده است. در اين روش كه از پسخور حالت بـراي كنتـرل اسـتفاده شده است، هر ناحيه مسئول كنترل بار- فركانس خـود بـوده و خطاهاي ايجاد شده از نواحي ديگر را نيز جبران مي كند. براي بررسي عملكرد سيستم كنترلي ارائه شده، سيستم قدرتي با چند ناحيه شبيه سازي شده كه نتايج آن عملكرد مناسب روش ارائه شده را در مقابل تغييرات ناگهـاني بـار و اغتـشاشات ناشـي از نواحی دیگر را تعیین میکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *