كنترل محلي واحدهاي توليد پراكنده به منظور بهبود كيفيت توان در ريزشبكه هاي جزيرهاي

 در پي گسترش استفاده از توليدات پراكنده در سيستم قدرت، ريزشبكهها از جايگاه ويژهاي برخوردار شدهاند. در اين مقاله يك روش غيرمتمركز مبتني بر كنترل واحدهاي توليد پراكنده به منظور بهبود كيفيت توان در ريزشبكههاي جزيرهاي ارائه شده است. در اين روش سيستم كنترل محلي DDها در قاب مرجع αβطراحي شده و جبرانسازي هارمونيكهاي ولتاژ ريزشبكه بصورت انتخابي انجام گرفته است. همچنين به منظور بهبود عملكرد سيستم كنترل، ساختاري نوين براي امپدانس مجازي پيشنهاد شده است كه شامل يك حلقه امپدانس مجازي مؤلفه اصلي براي بهبود تقسيم توانهاي مؤلفه اصلي و حلقههاي امپدانس مجازي هارمونيكي براي تقسيم مناسب بار غيرخطي بين ها ميباشد. شبيهسازي اين روش در نرمافزار MATLABانجام گرفته و نتايج حاصل از آن صحت عملكرد طرح پيشنهادي را براي بهبود كيفيت توان ريزشبكه ها و سيستمهاي توليد پراكنده تأييد كرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *