كنترل كننده PIمبتني بر منطق فازي جهت كنترل بار فركانس در سيستمهاي قدرت به هم پيوسته

مساله كنترل بار فركانس يكي از موضوعات اساسي در طراحي و بهره برداري سيستمهاي قدرت بوده و امروزه با توجه به گسترش ابعاد و تغيير ساختار و پيچيدگي سيستم قدرت ضرورت آن بيش از پيش احساس ميگردد. هرچند در كاربردهاي صنعتي معمولا از كنترل كننده ساده ،PIكه پارامترهاي آن بر اساس آزمون سعي و خطا و يا كنترل كلاسيك در نقطه كار مشخص تعيين ميشود، براي كنترل بار فركانس استفاده مينمايند ولي اين كنترل كننده در برابر تغيير پارامترها، شرايط كاري سيستم و عوامل غير خطي كارآيي مطلوبي ندارند. به منظور غلبه بر عيوب فوق، در اين مقاله يك كنترل كننده فازي PIبراي كنترل بار فركانس پيشنهاد ميگردد. انگيزه استفاده از منطق فازي براي تعيين پارامترهاي كنترل كننده پيشنهادي، بزرگ لحاظ كردن بازه تغييرات پارامترهاي سيستم و در نظر گرفتن عوامل غيرخطي همانندGRC میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *