كنترل كننده هيبريد PSSRPID در سيستم كنترل فركانس

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – طراحي كنترل كننده هيبريد PSSRPID در سيستم كنترل فركانس

دانلود مقاله : طراحي كنترل كننده هيبريد PSSRPID در سيستم كنترل فركانس تجديد ساختار يافته با در نظر گرفتن عوامل غيرخطي به كمك روش بهبود يافته IABC

در اين مقاله از ايده جديد كنترل براي سيستم كنترل كننده فركانس دو ناحيه اي با عنوان PSSRPID استفاده شده است .

به منظور طراحي بهتر اين كنترل كننده در شر ايط كاري

مختلف، تابع هدف از مينيمم سازي براي بدترين قرارداد و بدترين نقطه كار سيستم از نظر كنترلي با تغيير دادن نامعيني ها به صورت

تغيير پارامترهاي نامعين سيستم از 25%- تا 25%+ از مقادير نامي با گام 5% در نظر گرفته شده است .

در ايده جديد از حداكثر محدوديت سرعت در يچه بخار (VSL) و محدوديت نرخ توليد

(GRC) براي كاهش هر چه سر يع تر انحراف فركانس در حالت ديناميكي استفاده ميشود .

 

تعيين مناسب پارمترها ي كنترل كننده PSS-RPID

براي تضمين مقاوم بودن سيستم در شر ايط كاري مختلف بسيار مهم مي باشد به منظور رسيدن به اين خواسته از الگور يتم بهبود

يافته تجمع ي ذرات (IABC) استفاده شده است .

 

از ديگر ويژگيهاي اين الگوريتم سرعت مناسب آن بوده است. نتايج به دست آمده از كنترل كننده پيشنهادي

به كمك الگور يتم معرفي شده با ساير روشها ي هوشمند از جمله الگور يتم اجتماع ذرات (PSO) و الگوريتم ژنتيك (GA) مقايسه شده است.

 

براي مقايسه از معيارهاي FD و ITAE استفاده شده است. نتايج نشان دهنده كارايي بس يار مناسب كنترل كننده
پيشنهادي در مقايسه با ساير روشها ميباشد.

 

علي قاسمي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبيل، ايران

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *