كنترل كننده بهينه خطي بر مبناي الگوريتم ژنتيك به منظور بهبود عملكرد حلقه هاي كنترلي فركانس در سيستم قدرت

كنترل تغييرات فركانس يكي از پارامترهاي حفظ پايداري در سيستمهاي قدرت است. با توجه به تاثير فراگير اين مشخصه در عملكرد سيستم قدرت، تجهيزات كنترل شونده با آن و حتي شبكههاي قدرت مجاور با آن ناحيه، محدود نمودن تغييرات فركانس اهميت زيادي دارد. در اين راستا حلقههاي كنترلي در هر واحد توليدي و يا هر ناحيه، همانند LFCو AGC وظيفه كنترل فركانس را به عهده ميگيرند. با توجه به عملكرد ضعيف اين حلقهها در برخي موارد در اين مقاله با استفاده از روش كنترل بهينه عملكرد اين حلقهها تكميل مي- شود و نوسانات فركانس با اعمال الگوريتم ژنتيك در تنظيم پارامترهاي حلقه پسخور حالت در كمترين زمان و با كوچك- ترين مقدار فراجهش ميرا و حذف ميشوند. نتايج حاصل از شبيه سازي يك سيستم قدرت دو ناحيهاي گوياي تاثيرگذاري اين روش كنترلي است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *