كنترل كننده بار فركانس به كمك SPHBMO

طراحي كنترل كننده بار فركانس به كمك SPHBMOبا در نظر گرفتن نامعيني ها و عوامل غيرخطي در سيستم قدرت تجديد ساختار يافته

دانلود مقاله :طراحي كنترل كننده بار فركانس به كمك SPHBMOبا در نظر گرفتن نامعيني ها و عوامل غيرخطي در سيستم قدرت تجديد ساختار يافته

در اين مقاله كنترلكننده مقـاوم (RPID, RPIDRB )كنتـرل بار- فركانس( LFC)در سيستم قـدرت تجديـدسـاختاريافتـه دو و سه ناحيه اي با درنظرگرفتن نامعيني هاي سيستم قدرت و محدوديتهاي اشـباع گـاورنر و تـوربين تحـت قراردادهـاي مختلف طراحي ميشود. بخش اصلي تابع هدف كه مبتني بـر انتگرال حاصلضرب زمان در مربع  پاسخ پلـه انحـراف فركـانس ميباشد، كنترلكننده RPID را براي بدترين قرارداد و بـدترين نقطه كار سيستم از نظر كنترلـي طراحـي مـيكنـد. نـامعيني هـا بصورت تغيير پارامترهاي نامعين سيستم از -%25تـا +%25 از مقادير نامي با گام %5 در نظر گرفته شده است. در ايده جديد از حــداكثر محــدوديت ســرعت دريچــه بخــار (VSL) و
محدوديت نرخ توليد (GRC)براي كـاهش هـر چـه سـريعتر انحراف فركانس در حالت ديناميكي اسـتفاده مـيشـود. بـراي طراحي كنترلكننده RPID با تـابع هـدف جديـد از الگـوريتم بهبود يافته جفتگيري زنبور عسل (SPHBMO) استفاده مي شود . نتايج شبيه سازي براي يك سيستم قدرت تجديدساختاريافته دو ناحيه اي ارايه و با نتايج به دست آمـده از الگـوريتم هاي ژنتيك (GA) و اجتماع ذرات (PSO) به منظـور ارزيـابي كارآيي كنترلكننده پيشنهادي مقايسه ميشود .

حسين شايقي – علي قاسمي – سيد حسين حسيني
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبيل، ايران
دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران
دانشكده مهندسي برق وكامپيوتر، دانشگاه تبريز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *