كنترل كننده اوليه و ثانويه بار- فركانس

طراحي كنترل كننده اوليه و ثانويه بار- فركانس با در نظر گرفتن نايقيني هاي سيستم قدرت با استفاده از الگوريتم ICA

دانلود مقاله : طراحي كنترل كننده اوليه و ثانويه بار- فركانس با در نظر گرفتن نايقيني هاي سيستم قدرت با استفاده از الگوريتم ICA

در اين مقاله سعي شده اسـت تـا بـا بكـارگيري الگـوريتم جديد و نسبتا قدرتمنـد رقابـت اسـتعماري  (ICA )برخـي از پارامترهاي سيستم كنترل بار-فركانس، مانند كنترل  كننده PID به عنوان كنترل كننده ثانويه، پارامتر تنظيم سرعت گاورنر (R )و باياس فركانس (B) ، به عنوان كنترل كننده اوليه بهينه شوند.در ايده پيشنهادي علاوه بر  درنظرگرفتن محدوديت نرخ توليـد (GRC )، محدوديت باند راكد گاورنر نيز در طراحـي در نظـر گرفته شده است. طراحي همزمان پارامترهاي R ،PIDو Bبـا در نظر گرفتن نايقينيهاي سيستم در گذشته مورد توجه قـرار نگرفته است. اين طـرح بـه ازاي بارهـاي مختلـف نـواحي و نايقيني هاي مختلف پارامترهاي سيستم پاسخ ديناميكي بهتـري از خود نشان ميدهد. روش ارائه شده روي يك سيسـتم سـه ناحيه اي اعمال شده است. براي ارزيابي مقـاوم و بهينـه بـودن روش پيشنهادي، سيستم مورد نظر تحت شرايط بار مختلف و نايقيني هاي مختلف شبيه سازي شده است كه نتايج شبيه سازي نشان دهنده بهبود پاسخ ديناميكي انحرافات فركانسي در تمامي
موارد شده است .

نادر حقي، خليل وليپور، حسين شايقي، مجتبي حيدري
دانشكده فني، دانشگاه محقق اردبيلي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *