كنترل فركانس بر مبناي بار مزرعه بادي ديزباد نيشابور توسط سيستم هاي فازي

امروزه از آن جهت چرخاندن توربين هاي بادي و تحصيل انرژي الكتريكي استفاده مي شود كه رشد گسترده توليد پراكنده ) ( DGچالشهايي را براي كنترل فركانس در
سيستم ايجاد كرده است . DGبا ظرفيت پايين تاثير اندكي بر پايداري فركانس دارد اما با افزايش آن روش معمول جبران فركانس بر مبناي توليد يعني سيستم كنترل
توليد خودكار براي نگهداري فركانس در محدوده مجاز ديگر كافي نخواهد بود.بهمين خاطر در سيستمهاي شامل DG نظير مزارع بادي روشهاي ديگري بنام كنترل فركانس
بر پايه ديماند بكار برده مي شود . در روش كنترل فركانس بر پايه ديماند ادوات كنترل با تغيير بار در موقع لزوم فركانس را در محدوده قابل قبول حفظ مي كنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *