كنترل فازي چند مرحلهاي سيستم غير خطي گوي و ميله

سيستم گوي و ميله بدليل ديناميك غير خطي ناپايدار و غيرمينيمم فاز، به عنوان يك معيار خوب براي تست و ارزيابي روشهاي كنترلي استفاده ميگردد. در اين مقاله روش جديدي بر مبناي كنترل چندمرحلهاي براي كنترل فازي سيستم مورد نظر ارائه گرديده است. مهمترين ويژگي كنترلكنندهپ طراحي شده سادگي الگوريتم و منطبق بودن آن بر تجربه و دانش بشري در كنترل اين سيستم ناپايدار ميباشد. در مقايسه با روشهاي كنترلي كلاسيك نظير LQRيا روشهاي تركيبي نظير فازي با ،resetting rateاين كنترلكننده ضمن كاهش زمان نشست، نوسانات را در پاسخ نهايي حول نقطه كار بصورت بسيار مناسبي حذف نموده و باعث يكنواختي حركت گوي روی میله میگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *