كنترل غيرخطي مبدل AC/DCنوع PWMبا ضريب قدرت واحد، با استفاده از روش I.O.L

در اين مقاله روش كنترل غير خطي براي بيان PWM منبع ولتاژ نوع AC/DC يك مبدل سه فاز D-G ميگردد. خطي كردن سيستم در محور مختصات صورت ميپذيرد. دو راه حل كنترل ولتاژ و كنترل جريان براي مدل خطي شده اين مبدل بكار برده ميشود. مشخص مي شود كه استفاده از روش كنترل با توجه به PWM ولتاژ براي خطي كردن مبدل ديناميك داخلي مبدل نامناسب است. استفاده از روش كنترل جريان باعث ميشود كه ديناميك داخلي سيستم خطي شده پايدار شود. ولتاژ صاف شده خروجي را بدون توجه به جريان خط ميتوان دريافت كرد. ضريب قدرت مبدل برابر يك بدست خواهد آمد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *