كنترل سرعت موتور BLDCبا استفاده از برشگر باك نيمپل با قابليت اصلاح ضريب توان

در اين مقاله برشگر باك نيمپل بهعنوان مبدل اصلاح – كنندهي ضريب توان تكمرحلهاي ) ،(PFCبراي تغذيهي اينورتر منبع
ولتاژ ) ،(VSIسهفاز جهت كنترل سرعت موتور بدونجاروبك مغناطيسدائم ) ،(BLDCمعرفي ميگردد. مبدل PFCتوسط يكسو –  كنندهي پل ديودي تكفاز از خط ACو موتور BLDCتوسط اينورتر منبع ولتاژ تغذيه ميشود. تغيير پلهاي سرعت مرجع موتور با BLDC كنترل ولتاژ سمت DCاينورتر انجام ميپذيرد. اين مقاله در محيط سيمولينك نرمافزار متلب به مدلسازي و شبيهسازي كمپرسور دستگاه تهويه مطبوع كه شامل موتور 1.5 [kW] ،BLDCبا سرعت ] 1500 [rpmو درايو پيشنهادي ميباشد پرداخته است. نتايج شبيهسازي براي اثبات كارايي سيستم درايو پيشنهادي در محدودهي وسيعي از سرعت و ولتاژ ورودی ارائه میشود که این ولتاژ AC میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *