كنترل روشنايي ساختمان هاي اداري و مسكوني

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – روش هاي كلاسيك و پيشرفته كنترل روشنايي ساختمان هاي اداري و مسكوني

دانلود مقاله : روش هاي كلاسيك و پيشرفته كنترل روشنايي ساختمان هاي اداري و مسكوني

روشنايي اغلب بزرگترين مصرف كننده انرژي الكتريكي در ساختمان ها مي باشد. به شكل طبيعي روشنايي 40درصد يـا بيشتر از بهاي برق مصرفي را شامل مي شـود. مصـرف بـالاي انرژي در ساختمانهاي مسكوني يكي از عمدهترين مشكلات كشورهاي در حال توسعه است كـه داراي اثـرات اقتصـادي و زيست محيطي ميباشد . يكي  از اهداف استراتژيك بخش انرژي الكتريكـي كشـور، مصرف انرژي به شكل بهينه و مناسب آن مي باشـد. يكـي از ابزارهاي مطرح در اين بخش، استفاده از روش هاي  مـديريت بار و انرژي است. در ساختمان هاي مسكوني و اداري بخـش روشنايي يكي از بزرگترين مصرف كنندگان انرژي محسـوب ميشود. بازده لامپ، عملكرد چراغها،  طراحي سيستم روشنايي، دكوراسـيون و تزئينـات، اسـتانداردهاي نگهـداري و اسـتفاده مناسب از ابزار كليدزني و كنترل از جمله عوامل اصـلي مـوثر بر مصرف انرژي  جهت تـامين روشـنايي مـي باشـند. در ايـن مقاله به بررسي استفاده مناسب از ابزارهاي كليدزني و كنتـرل در ساختمان ها اداري و مسكوني مي پردازيم .

امين رئيس زاده
شركت توزيع نيروي برق شيراز
شيراز – ايران

عباس كريمي
شركت توزيع نيروي برق شيراز
شيراز – ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *