كنترل ديناميك آرايه خورشيدي توسط مبدل back-to-backجهت استحصال توان ماكزيمم

همزمان با افزايش روزافزون بهرهبرداري از انرژيهاي نو در سيستمهاي قدرت، به مطالعات مختلفي در زمينههاي گوناگون از جمله مدل
آرايههاي خورشي دي و سيستمهاي كنترل توليد توان آن ها نياز است. هرچند امروزه استفاده از انرژيهاي نو با توجه به مزاياي زيست محيطي آنها به تدريج در حال گسترش است، اما با توجه به هزينه اوليه بالا، بهرهبرداري از آنها در حالت توليد توان حداكثري، نه تنها جهت افزايش نرخ بازگشت سرمايه، بلكه براي ايجاد قابليت رقابت اقتصادي با نيروگاههاي مرسوم نيز ضروري است. در اين مقاله مدلي ديناميكي براي يك ماژول خورشيدي واقعي در اتصال به شبكه توزيع ارائه شده و سپس عملكرد آن با تأكيد بر رديابي الكتريكي نقطه توان ماكزيمم به صورت ديناميك، با استفاده از يك مبدل  ،back-to-backدر شرايط محيطي دما و تابش متغير مورد مطالعه قرار ميگيرد. در نهايت به منظور اطلاع از صحت عملكرد مدل در رديابي نقطه توان ماكزيمم و تطابق مقاومت ورودي با مقاومت متناظر با نقطه كار ماكزيمم توان، نتايج به دست آمده با تئوري هاي موجود مقايسه خواهند شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *