كنترل خودكار توليد در سيستم قدرت چند ناحيه اي تجديدساختارشده به كمك كنترل بهينه خطي با درجه پايداري مقررشده

در اين مقاله به منظور بهبود بيشتر ديناميك سيستم و نيز ارائه ديدگاهي كاربردي در عملكرد مسأله كنترل بار- فركانس در فضاي تجديد ساختارشده صنعت برق, يك روشي جديد مركب از يك نوع تخمينگر حالت كاهشمرتبه و يك رگولاتور خطي درجه دوم با درجه پايداري مقررشده، ارائه شده است. استفاده از تخمينگر حالت كاهش مرتبه به جهت عدم دسترسي به برخي از متغيرهاي حالت و ارائه ديدگاهي واقع بينانه در محيطي عملي بوده است. ضمن آنكه به منظور بهبود بيشتر ديناميك سيستم, يك نوع رگولاتور بهينه خطي با درجه پايداري مقررشده به مدل كنترلي اضافه شدهاست. نتايج حاصل از شبيهسازيها نشان ميدهند كه با بكارگيري روش ارائه شده در اين مقاله, علاوه بر برآورده شدن كليه نيازهاي مساله كنترل بار- فركانس در فضاي عملي سيستم قدرت و بهبود چشمگير رفتار ديناميكي, شاهد كاهش حساسيت سيستم نسبت به تغييرات پارامتري خواهيم بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *