كنترل حداكثر توان ژنراتور القايي قفس سنجابي براي سيستمهاي بادي سرعت متغير متصل به شبكه

در اين مقاله كنترل حداكثر توان سيستم توربين بادي و ژنراتور القايي متصل به شبكه با دو مبدل منبع ولتاژ پشت به پشت مورد بررسي قرار گرفته است. جريانهاي ماشين به روش كنترل برداري غيرمستقيم كنترل ميشوند. با اين روش، مبدل سمتژنراتور، حداكثر تحريك )شار فاصله هوايي( را با جريان محور dماشين و گشتاور ژنراتور را با جريان محور qماشين كنترل ميكند. سرعت ژنراتور القايي بر اساس تغييرات سرعت باد با تنظيم نسبت سرعت نوك TSRبه منظور توليد حداكثر توان خروجي كنترل ميشود. مبدل سمت شبكه با روش كنترلي ساده ،PQولتاژ لينك dcو توان اكتيو تزريقي را با جريان محور dو توان راكتيو تزريقي را با جريان محور qتنظيم ميكند. نتـايج شبیه سازی درستی روش پیشنهادی را نشان میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *