كنترل حداكثر توان توربين بادي سرعت متغير متصل به ژنراتور سنكرون مغناطيس دايم با بهره گيري از چاپر مجهز به سلف ابررسانا

در سالهاي گذشته با توجه به مزيتهـاي ژنراتـور سـنكرون آهن رباي دائم ) ،(PMSGاز جمله حجم و وزن كم، بـازدهي بالا و حذف جعبه دنده، از اين نوع ژنراتـور در تـوربينهـاي بادي استفاده شده است. تركيب يك يكسوسـاز ديـودي تمـام موج، مبدل بوسـت dc-dcو اينـورتر سـهفـاز، معمـولتـرين سيستم توربين بادي با PMSGمـيباشـد. ايـن سـاختار قـادر است نيازمنديهاي اتصال بـه شـبكه و كنتـرل حـداكثر تـوان توربين را فراهم كنـد. بعـلاوه اسـتفاده از سـلف ابررسـانا در تركيـب مبـدل بوسـت در توپولـوژي ارائـه شـده، پيشـنهاد و امكانسنجي شده است. الگوريتم مـؤثري بـراي كنتـرل تـوان اكتيو و حفظ ضريب قدرت و يا توان راكتيو در مقـدار مـورد نظر ارائه شـده اسـت. نتـايج شـبيه سـازي، درسـتي عملكـرد سیستم را پیشنهاد میدهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *