كنترل حداكثر توان بدون سنسور در سيستم توربين بادي PMSG

در سالهاي گذشته با توجه به مزيتهاي ژنراتور سنكرون آهن رباي دائم PMSGاز جمله حجم و وزن كم، بازدهي بالا و حذف جعبه دنده، از اين نوع ژنراتور در توربينهاي بادي
استفاده شده است. تركيب يك يكسوساز ديودي تمام موج، مبدل بوست dc-dcو اينورتر سه فاز، معمولترين سيستم توربين بادي با PMSGمي باشد. اين ساختار قادر است نيازمنديهاي اتصال به شبكه و كنترل حداكثر توان توربين را فراهم كند. تمام روشهاي كارآمدي كه براي كنترل حداكثر توان اين سيستم ارائه شده است از فيدبك سرعت رتور استفاده كنند مي . در حاليكه استفاده از سنسور سرعت باعث افزايش قيمت و كاهش قابليت اطمينان سيستم مي شود. در اين مقاله، سرعت رتور با توجه به نوسانات ولتاژ DCخروجي يكسوساز بوسيله يك فيلتر شكاف دار تطبيقي ANF تخمين زده شده است. نتايج شبيه سازي، درستي عملكرد سیستم را پیشنهاد میدهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *