كنترل حالت لغزشي موتورهاي سنكرون مغناطيس دائم بدون لرزش

در اين مقاله روش كنترلي نويني مبتني بر كنترل حالت لغزشي براي موتورهاي سنكرون مغناطيس دائم ارائه ميشود كه با روش حالت لغزشي مرسوم متفاوت است. كنترل حالت لغزشي پيشنهادي با ميانگين وزني متغير از سيگنال كنترل لغزشي، ديناميك سيستم را روي سطح لغزش قرار ميدهد بدون آنكه از تابع علامت استفاده گردد. در نتيجه لرزش كنترل رخ نميدهد. قابل توجه آنكه وزن متغير توسط كنترلكننده تناسبي-انتگرالي تعيين ميگردد. روش كنترل سرعت پيشنهادي مبتني بر رويكرد ولتاژ است و در گروه كنترل برداري ميدان قرار ميگيرد. روش كنترل پيشنهادي نسبت به عدم قطعيت مدل، عدم قطعيت بار مكانيكي و اغتشاش خارجي وارد شده به مدار الكتريكي مقاوم است. پايداري سيستم كنترل پيشنهادي به روش مستقيم لياپانوف اثبات ميگردد. كنترل حالت لغزشي مرسوم و پيشنهادي براي كنترل سرعت موتور سنكرون مغناطيس دائم شبيه سازي و با يكديگر در خصوص پديده لرزش كنترل و دقت پاسخها با حضور عدم قطعيت مقايسه ميشوند. نتايج شبيهسازي، برتري روش پيشنهادي را نشان مي دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *