كنترل جريان پيشگويانه جريان در فيلتر اكتيو موازي با روش تشخيص هارمونيك مبتني بر تبديل موجك و تكنيك پنجره گذاري

شده و نتايج حاصل نشاندر اين مقاله روشي بر اساس آشكار سـازي و جبـران سـازي هارمونيكي سيستم قدرت بنا نهاده شده است. اين مقاله، با دو روش قدرتمنــد در زمينــه آشــكار ســازي نــويز در پــردازش سيگنال هاي ديجيتال )پنجره گذاري و تبديل موجك همـراه شده است. همچنين روش معمول قاب مرجع dqسنكرون، با
جايگزيني روش پنجره گذاري و تبديل موجك با فيلتر پـايين گذر مبتني بر تبديل فوريه بهبود يافته است. به منظـور حـذف اثر گسستگي سيگنال در حوزه فركانس، بجاي پنجره گـذاري مستطيلي، پنجره همينگ لحاظ شد. در ادامه، موجك ،db8بـا توجه به افزايش سرعت پاسخ گذرا، كـاهش اضـافه جهـش و نوسانات در حوزه فركـانس انتخـاب شـد. در مرحلـه حـذف اغتشاشات، هارمونيك آشكار شده بـا اسـتفاده از فيلتـر اكتيـو موازي مبتني بر كنترل جريان پيشگويانه به شـبكه تزريـق مـي گردد. روش پيشنهادي با استفاده از نرم افزار MATLABپياده سازي و نتايج حاصل نشان دهنـده عملكـرد سـريع ايـن روش در مقايسه با روش معمول مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *