كنترل بهينه عملكرد موتور رلوكتانسي سوئيچ شونده با استفاده از الگوريتم ژنتيك

يك عامل مهم در عملكرد بهينه موتور هاي رلوكتانسي سوئيچ شونده SRزمان روشن و خاموش شدن سوئيچ ها در وضعيت خاصي از موقعيت هاي روتور و استاتور با توجه به يك سرعت خاص مي باشد. با انتخاب هر سرعت مشخص براي موتور وضعيت بهينه براي روشن و خاموش شدن موتور مي تواند متفاوت از سرعت هاي انتخاب شده ديگرباشد. در اين مقاله از روش الگوريتم ژنتيك GAبراي بدست آوردن زمان روشن شدن و خاموش شدن سوئيچ ها جهت عملكرد موتور با كارائي بالا در چند سرعت مشخص استفاده شده است. لحظه روشن شدن و خاموش شدن سوئيچ ها مي بايست با توجه به شرايط عملكرد موتور و ساختار موتور تعيين شود. الگوريتم ژنتيك در بدست آوردن لحظه روشن و خاموش شدن سوئيچ ها از سرعت خوبي برخوردار مي باشد و نسبت به جستجوي ساده برتري دارد. در اين مقاله شرايط سوئيچ زني به گونه اي فرض شده است تا هيچ اثر متقابلي بين فاز بعدی قرار میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *