كنترل بهينهي ميكرو-مولد همزمان برق و حرارت در محيط تجديدساختار يافته

ولدهاي همزمان برق و حرارت-CHPگونهاي از توليدات پراكنده هستند كه علاوه بر توليد الكتريسيته قادر به تامين نياز
حرارتي نيز ميباشند. يكي از گروههاي مهم بخش مصرفي، مشتركان كوچك از جمله بخش خانگي ميباشند كه نياز حرارتي اين گروه موجب شده است تا بكارگيري گونهاي از CHPها، كه به ميكرو- مولدهاي همزمان برق و حرارت ) (MCHPموسومند، از كارآيي بالايي برخوردار باشند. از جايي كه در محيط تجديدساختار يافته ممكن است در طول شبانهروز براي حاملهاي انرژي چندين تعرفه مختلف وجود داشته باشد، اين مقاله مسالهي كنترل بهينهي MCHPرا با معيار حداقل هزينه انرژي مورد بررسي قرار داده است. با حل اين مساله، ورودي بهينه و حالات بهينهي سيستم براي تامين بارهاي مصرفي بگونهاي تعيين مي –

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *