كنترل بهساز يكپارچه كيفيت توان داراي چند مبدل به روش كنترل زاويه قدرت

ارسيمه را نيز فراهم ماين مقاله، به معرفي يك الگوريتم كنترلي جديد برمبناي روش كنترل زاويه قدرت بهمنظور استفاده در ساختار بهساز يكپارچه
كيفيت توان داراي چند مبدل ميپردازد. با استفاده از اين روش، امكان جبرانسازي نامتعادلي ولتاژ به همراه تغيير در زاويه فاز ولتاژهاي ورودي
توسط فيلترهاي اكتيو سري در فيدرهاي مجاور، همزمان با تقسيم توان راكتيو بار بين فيلترهاي اكتيو سري و موازي فراهم ميگردد. بهعلاوه، فيلتر اكتيو موازي، امكان جبرانسازي هارمونيك ها، نامتعادلي جريان بار و جريان سيم خنثي در سيستم سهفاز چهارسيمه را نيز فراهم ميسازد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *