كنترل برداري موتور القايي سه فاز با عملكرد بي وقفه در خطاي قطعي فاز با مبدل ماتريسي

اين مقاله كاربرد جديدي از مبدل ماتريسي براي كنترل برداري موتور القايي سهفاز ارائه ميدهد. ويژگي كاربرد جديد قابليت عملكرد بدون وقفه، در مقابل خطاهايي ميباشد، كـه موجـب عدم استفاده از يكي از فازهاي موتور القايي ميشـود. در ايـن شرايط الگوي كليدزني مبدل ماتريسي بايد بگونهاي تغيير كند كه ميدان مغناطيسي گردشي موتور در شرايط خطا بدون تغيير بـاقي بماند. در اين تحقيق روابط كنترلي مبدل ماتريسي و كنترلكننـده برداري در شرايط خطاي تكفاز ارائه شده است. در شرايط خطا، توابع كليدزني، ولتاژ مرجع را بگونهاي تغيير ميدهند كه گشتاور موتور دچار نوسان و کاهش میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *