كنترل برداري موتور القايي بدون سنسور مبتني بر تخمين گر جديد سرعت فازي تطبيقي

امروزه با توجه به كاربرد و اهميت فراوان سيـستم هـاي درايو بدون سنسور، طراحـي سيـستم هـاي هوشـمند و دقيق در ايـن زمينـه مـورد بحـث و تحقيـق بـسياري از
محققين مي باشد. در اين مقالـه از يـك فيلتـر ديجيتـال تطبيقي فازي استفاده شده كه اين فيلترمولفة توليد كنندة گشتاور جريان استاتور را مورد آنـاليز قـرار مـي دهـد و
تخمين سرعت به روش حلقه باز را بهبود مي بخشد. در اين روش ، سرعتهاي محاسبه شده با روش حالت دائـم و حلقه باز بهبود يافته با توجه به شرايط كـاري موتـور
وزن دهي مي شود و سپس با كمك روش ميانگين گيـر وزني فازي، از دو مقدار تخميني ميـانگين گرفتـه مـي شود و مقدار نهايي سرعت به صورت بهينه تخمـين زده
مي شـود. در ايـن طـرح از دو سيـستم فـازي بـه طـور همزمان براي تخمين سـرعت بهـره گرفتـه مـي شـود. مراحل طراحي و شبيه سازي تخمين گر سرعت بر روي يك سيستم كنترل برداري با جهت يـابي شـار رتـور در محيط SIMULINK/MATLAB مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *