كنترل بدون سنسور فيلتر فعال تك فاز موازي با خروجي LCLبا استفاده از تخمين گر كالمن

در اين مقاله به كنترل فيلتر فعال تك فاز موازي با خروجي LCLپرداخته شده است. براي حذف سنسور ولتاژ و جريان، هم چنين افزايش قابليت اطمينان و كاهش هزينه، از روش تخمين پارامترهاي ولتاژ و جريان خط با استفاده از فيلتر كالمن استفاده شده است. در روش پيشنهادي با استفاده از ساده سازيهاي منطقي، امكان تخمين پارامتر هاي ولتاژ و جريان خط با دقت مطلوب توسط فيلتر كالمن فراهم آمده است. كارايي روش با شبيه سازي توسط نرم افزار سيمولينك تأييد شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *