كنترل بار- فركانس سيستمهاي قدرت با استفاده از شبكه هاي عصبي و الگوريتم يادگيري بازگشتي بلادرنگ

در اين مقاله، كاربرد شبكههاي عصبي در كنترل بـار- فركــانس ١سيــستمهــاي قــدرت و آمــوزش آن بــا اســتفاده از  الگوريتم يـادگيري بازگـشتي بلادر ٢پيـشنهاد شـده اسـت. بلادرنگ بودن الگوريتم يادگيري سبب ميشود كه ايـن شـبكه در مقايسه با ساير شبكههاي عصبي، بهترين گزينه براي هـدف كنترل بـار- فركـانس سيـستمهـاي قـدرت باشـد كـه در ايـن سيستمها زمان رسيدن پاسخ به مقـدار مطلـوب داراي اهميـت زیادی است. بـا اسـتفاده از ايـن كنتـرلكننـده، خطـاي حالـت
يـك ماندگار فركانس و تبادلات ناخواسته توان خـط رابـط در مقدار مطلوب حفظ ميشوند. روش پيشنهاد شده بـراي كنتـرل بار- فركانس سيستمهاي قدرت تك ناحيهاي و دو ناحيهاي بـه ست كار رفته ا . عملكرد سيـستم قـدرت بـا اسـتفاده از هـر دو كنترلكننده شبكه عصبي و كنترلكننده مرسوم انتگرالي، به طور جداگانه شبیه سازی شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *