كنترلر خطي متغير با پارامتر با معيار H 2تعميم يافته

هدف اين مقاله طراحي كنترلر با معيار H 2تعميم يافته GH 2است. اين روش طراحي براي دسته خاصي از سيستمهاي غيرخطي كه قابل تبديل به سيستم خطي متغير با پارامتر LPVهستند، بسط داده شده است. قانون كنترل بدست آمده با اندازه گيري زمان-حقيقي پارامترها، در قالب يك كنترلر جدول بندي بهره به سيستم اعمال مي گردد. اين روش طراحي بدليل لحاظ كردن تمام ويژگيهاي سيستم غيرخطي، از روباستنس بالايي برخوردار است. در نهايت طراحي كنترلر به حل دستگاهي از نامساويهاي ماتريسي خطي LMI منجر مي شود كه به كمك برنامه ريزي محدب، به سادگي و با راندمان بالايي حل مي گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *