كتاب Mechatronic Systems: Simulation Modeling and Control بخش هاي يازدهم تا آخر

Author/s: Annalisa Milella Donato Di Paola, Grazia Cicirelli

Publisher: InTech, 2010

This book provides an excellent survey of recent work in modelling and control of electromechanical components, vehicles and mechatronic machines. It also carries a collection of various contributions from researchers based worldwide.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *