كتابي پيرامون رباتيك

Author/s: Wikibooks

Publisher: Wikibooks, 2012

The author of the book has tried to bring together various engineering areas and skills including mechanics, electronics, programming. It covers the main areas of robotics and includes examples of main stream industrial robots.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *