كاهش هزينه انرژي و ذخيره چرخان با در نظر گرفتن كليدزني خطوط و قيود پخش بار AC

در اين مقاله از كليدزني بهينه خطوط OTS P P0Fبه عنوان يك ابزار مديريت پرشدگي خطوط و كاهش هزينه هاي انرژي و ذخيره
چرخان و قطع بار سيستم استفاده شده است. اين مسئله با در نظر گرفتن قيود ACو به دليل حضور متغير باينري كه وضعيت در مدار قرار گرفتن خطوط را تعيين مي كند يك برنامه ريزي غيرخطي آميخته با اعداد صحيحP1F
MINLPاست، كه حل كننده مناسبي كه جواب آن حتماً بهينه س راسري باشد، براي حل آن موجود نيست. همچنين به دليل پيچيدگي هاي مسئله، زمان حل نيز زياد است. لذا بايد از روش هاي ابتكاري براي پيش بيني بهترين خطوط استفاده شود. به همين منظور در مقاله حاضر راه كاري كه منجر به پيش بيني دقيق تر خطوط بهينه براي خروج از شبكه، مي گردد، ارائه شده و بر روي سيستم استاندارد 57باسه
IEE تست شده است. نتايج حاكي از آن است كه با باز كردن تعداد محدودي از خطوط مناسب، مي توان علاوه بر كاهش هزينه انرژي و ذخيره چرخان، قطع بار شبكه را نيز كاهش داد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *