كاهش مؤثرتلفات شبكه توزيع ناحيه شرق استان خوزستان از طريق بازآرايي با قيود فازي

مقاله حاضر حاصل مطالعات و پروژه انجام شده به منظور بازآرايي سيستم توزيع ناحيه شرق استان خوزستان با هدف كاهش تلفات با كمك روش ابتكاري مطرح شده توسط گوس وامي و با استفاده از قيود فازي مي باشد. شبكه توزيع فشار متوسط ناحيه شرق استان خوزستان داراي دو سطح ولتاژ 11 و 33 كيلو ولت مي باشد. هدف از اين پروژه بازآرايي شبكه هاي 11 و 33 كيلو ولت موجود درحالت كاركرد عادي ( بدون وقوع فالت) به منظور كاهش تلفات توان اهمي در راستاي كاهش تلفات انرژي بوده است . به علت تاثير قابل ملاحظه كاهش تلفات توان در دوره پيك شبكه بر كاهش تلفات انرژي، الگوريتم پيشنهادي براي فصل گرم در دو بخش 11 و 33 كيلو ولت پياده سازي و پارامترهاي شبكه از جمله تلفات و شاخص تعادل بار سيستم در آرايش بهينه در هر حالت ارائه گرديده است .

 

الهه مشهور -رحمت اله هوشمند
دانشجوي دكتراي برق – استاديار دانشكده مهندسي
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه اصفهان
شركت توزيع نيروي برق خوزستان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *