كاهش شاخص Error of failureدر پستهاي فشار قوي با استفاده از منطق فازي

يكي از عوامل عمده تخريب عايقي تجهيزات الكتريكي در پستهاي فشارقوي، اضافه ولتاژهاي ناشي از برخورد صاعقه و كليدزني ميباشد. در سيستمهاي حفاظتي فعلي از برقگيرها به منظور حفاظت تجهيزات و كاهش صدمه ناشي از اين اضافه ولتاژها استفاده ميشود. روش – هاي متداول انتخاب محل استقرار برقگير ميتواند باعث افزايش غير ضروري تعداد برقگيرها در پستهاي انتقال شوند. در اين راستا شاخص خطاي ريسك � F0را براي برآورد ميزان و نسبت خطر سيستم قدرت تعريف ميشود، و بر اساس آن شناخت بهتري از وضعيت سيستم قدرت در اختيار قرار ميگيرد. از آنجايكه الگوريتمهاي مبتني بر منطق فازي در مسائلي كه فرمول و محاسبات دقيقي براي آنها ارائه نشده است، كارايي لازم را دارند، در اين مقاله يك روش جستجو بر اساس اين منطق معرفي ميشود. اين روش با بكارگيري احتمالات در وقوع شكست عايقي تجهيزات، تعداد و محل بهينه استقرار برقگيرها را در سطح پست پيشنهاد مي دهد. اعمال شبيه – سازيهاي مورد نظر در نرمافزارهاي EMTP-RVو ، MATLABمزيت اين الگوريتم پيشنهادي را در كاهش تعداد برقگيرهاي مورد نياز نشان ميدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *