كاهش ريسك نيروگاه هاي بادي با استفاده از نيروگاه تلمبه اي – ذخيره اي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – برنامه ريزي مشاركت بهينه به منظور كاهش ريسك نيروگاه هاي بادي با استفاده از نيروگاه تلمبه اي – ذخيره اي

دانلود مقاله : برنامه ريزي مشاركت بهينه به منظور كاهش ريسك نيروگاه هاي بادي با استفاده از نيروگاه تلمبه اي – ذخيره اي

به دليل كاهش ذخاير سوخت هاي فسيلي و افزايش قيمت آن، و به منظور كاهش آلودگي محيط زيست، استفاده از انرژي بادي در سرتاسر جهان افز ايش يافته است، اما به دليل مشخص نبودن خروجي اين نوع واحدها و همچنين مشخص نبودن ميزان هزينه ي عدم تعادل، استفاده از چنين نيروگاه هايي  داراي ريسك بالايي مي باشد .ماهيت ناقص توليد نيروگاه ها ي بادي، موجب افز ايش هزينه عدم تعادل و ريسك نيروگاه ها ي بادي در بازار برق مي شود. در اين مقاله استراتژ ي بهينه ي مشاركت  مجموعه نيروگاه هاي بادي و تلمبه اي – ذخيره اي در بازار برق معرف ي گرديده است. هدف از اين برنامه ريزي دست يابي به ماكز يمم سود و حداقل ريسك مي باشد. به اي ن منظور نيروگاه ها ي تلمبه اي – ذخيره اي در بازارهاي توان و ذخيره شركت كرده و موجب كاهش ريسك مجموعه جهت مشاركت در بازار برق مي شود.  استراتژي پيشنهاد شده بر روي نيروگاه ها ي باد ي و تلمبه اي – ذخيره اي سيستم استاندارد 118 باس IEEE تست گرديده است. بررسي نتايج سود و ريسك در  شرايط عملكرد هماهنگ و مستقل، مؤيد افزايش سود مجموعه نيروگاه ي در عملكرد هماهنگ مي باشد.

 

اميرحسين زارع نيستانك – رحمت الله هوشمند – معين پرستگاري
دانشگاه اصفهان
اصفهان – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *