كاهش توان مصرفي سيستم هاي ديجيتال با استفاده از مديريت پوياي توان براي درخواست هاي غير ايستان

هدف مديريت پوياي توان، افزايش طول عمر باتري در وسايل الكترونيكي قابل حمل است. بدين صورت، وقتي كه براي سيستم تحت كنترل آن درخواستي وجود نداشته باشد، مي توان وضعيت سيستم را به يكي از حالت هاي توان پايين تغيير داد. اين مقاله روشي جديد براي كنترل مديريت پوياي توان مصرفي براي درخواستهاي غير ايستان) (Non-stationaryارائه ميدهد. در روش پيشنهادي درخواستهاي غير ايستان بصورت مجموعهاي از فرايندهاي تصميمگيري ماركف مدل ميشوند، كه از يكديگر با تعدادي مد )(Mode متمايز ميگردند. هر مد ) (Modeمتناظر با يك نوع خاص از درخواستهاي ورودي ايستان ميباشد. براي هر كدام از اين مدها، روش تصميم گيري با استفاده از محاسبات خارج از زمان اجراي برنامه ) (Offlineبهينه سازي ميشود. كه اين بهينه سازي با استفاده از الگوريتمهاي استاندارد موجود براي فرايند تصميم گيري ماركف صورت ميگيرد. سپس مديريت پوياي توان در زمان اجراي برنامه Onlineاز روي منشا )مثلاً برنامه يا نرمافزار( درخواست كنندهي درخواستهاي ورودي، بين اين مدها تغيير وضعيت ميدهد. نتايج  شبيه سازي نشان ميدهد با استفاده از روش پيشنهادي، در مقايسه با روشهاي پيشين براي درخواستهاي شديداً غير ايستان، توان مصرفي به طور قابل ملاحظهاي كاهش مييابد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *